fbpx

Projekt Elektronické zdravotné dokumenty

Realizujeme prieskum trhu na software-ový produkt za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

  • predmet zákazky: Vývoj funkcionality do aplikácie DOCKitIN
  • technická špecifikácia predmetu zákazky: Kliknite sem

 

Termín na vypracovanie a zaslatie cenovej ponuky: 17.12.2018 do 12:00

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:

– obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval,

– dátum vypracovania cenovej ponuky,

– typové označenie logického celku,

– opis ponúkanej služby, ktorá je predmetom cenovej ponuky, resp. doklady preukazujúce, že cenová ponuka spĺňa všetky požadované parametre, charakteristiky a požiadavky na predmet zákazky podľa špecifikácie predmetu zákazky.

 

Prosíme cenové ponuky zasielať e-mailom na adresu: backoffice@dockitin.sk

 

Zmluva o dielo k projektu 

DOCKitIN – Verejné obstarávanie 

Zmluva o rozvoji funkcionality aplikácie DOCKitINpridané dňa 12.8.2019