fbpx

Vedeli ste, že niektoré dokumenty musíte uchovávať až niekoľko rokov?

Viete si sami registratúru systematicky a odborne spracovávať?

Ak nie, pomôže vám archív novej generácie DOCKitIN. Náš profesionálny tím sa postará nie len o vaše osobné dokumenty, ale aj o vašu registratúru. Získate tak priestor namiesto šanónov plných dokumentov a odpadnú vám technické, organizačné a personálne starosti, ktoré so sebou zriadenie a chod registratúrneho strediska prinášajú.

Správa registratúry DOCKitIN

Ponúkame vám:

vypracovanie interných smerníc
(registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu)

správu registratúry

úschovu registratúrnych záznamov v zabezpečených priestoroch DOCKitIN

prípravu vyraďovacieho konania, ako aj vyraďovacie konanie v priestoroch DOCKitIN, alebo priamo u vás

odborné konzultácie

Spolupracujeme s profesionálmi s dlhoročnou praxou v oblasti predarchívnej starostlivosti ako aj správy registratúry v štátnej správe, samospráve, finančníctve, poisťovníctve, sociálnej starostlivosti a zdravotníctve.

Naše služby ponúkame v súlade s právnymi predpismi, ktoré tieto povinnosti ukladajú niektorým nielen právnickým, ale aj fyzickým osobám:

  • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
  • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
  • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezpečnosť je pre nás prvoradá.

Prečítajte si viac o normách, smerniciach, projektoch a ďalších štandardoch,

ktoré pri našej práci dodržiavame a garantujeme.

V prípade záujmu nás kontaktujte a dohodneme si s vami úvodnú nezáväznú konzultáciu.

Kontaktné údaje

Aké množstvo dokumentov (fyzických a elektronických) ročne vyprodukujete?

reCAPTCHA is required.
Ak sa rozhodnete pre spracovanie agendy registratúry sami, vo vlastnej réžii, odporúčame vám, aby ste si preštudovali zákony, ktoré uvádzame vyššie. Pôvodca registratúrnych záznamov, ktorý s registratúrou pracuje neodborne, alebo si neplní povinnosti podľa zákona č. 395/2002 Z. z. sa totiž dopúšťa priestupku a môže byť sankcionovaný.