daňové priznanie

Máme posledných pár dní do podania daňového priznania. Vyhnite sa situácií, že Vám daňový úrad daňové priznanie vráti kvôli chybám. Ktoré to sú?

 

Chybné údaje či kontakt

Nezabudnite vyplniť svoje identifikačné údaje a skontrolujte ich správnosť. Je to predsa samozrejmé, no táto chyba sa radí medzi najčastejšie a aj vďaka chýbajúcemu kontaktu Vás nevie Daňový úrad kontaktovať. Vyplňte aj kontakt na Vašu účtovníčku, aby vedela poskytnúť Daňovému úradu informácie čo najrýchlejšie.

 

Daňový bonus

Ak si počas roka ani jeden z rodičov neuplatňoval daňový bonus na potomkov, alebo ho uplatňoval len niekoľko mesiacov v rámci roka, môže si daňový bonus na všetkých potomkov uplatniť len jeden z rodičov za celý rok, alebo za neuplatnenú časť roka. V zmysle daňového bonusu nie je možné si ho deliť medzi daňovníkov (rodičov) tak, že na jedného potomka si uplatní bonus jeden z rodičov a na ďalšie druhý z rodičov. Ak ide o maloleté deti, ktoré ešte nie sú povinné absolvovať školskú dochádzku, musíte priložiť kópiu rodného listu a pokiaľ už majú povinnú školskú dochádzku, tak priložte potvrdenie o návšteve školy a tieto dokumenty zarátajte do počtu príloh, ktoré dokladujete k priznaniu.

 

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na daň

Ak ste ako daňovník dosiahli za predchádzajúce zdaňovacie obdobie aj   príjmy zo závislej činnosti (zamestnania), musíte ich výšku a aj výšku odvodov a zrazených preddavkov na daň z príjmov preukázať potvrdením. Údaje o príjmoch zo závislej činnosti preukázané v daňovom priznaní musia súhlasiť s doloženými  potvrdeniami. Daňovník musí v daňovom priznaní priložiť všetky  potvrdenia za daný rok: potvrdenia o príjme, počet mesiacov podnikania a potvrdenie o nezamestnaneckej evidencií.

 

Uplatňujete výdavky a zaplatené odvody?

Pri príjme z podnikania určite vyplňte, či ste ako daňovník uplatnili daňovú evidenciu alebo paušálne výdavky. V prípade, že ste aplikovali niektorý z týchto spôsobov, uveďte počet mesiacov podnikania, pretože tento parameter slúži ako podklad pre výpočet vymeriavacích základov na odvody a tiež výšku uhradených odvodov.

 

Pracovali ste v zahraničí?

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia: ak ako daňovník podávate daňové priznanie z tzv. celosvetových príjmov, tak musíte vykázať všetky príjmy zo zahraničia a priložiť potvrdenia a v prípade, že príjmy ste dosiahli mimo EHP (Európsky hospodársky priestor) v inej mene, tak v zadnej časti tlačiva v poznámke vyplňte, akým  kurzom ste prerátali tieto príjmy na menu euro. SR má so zahraničnými krajinami uzatvorené zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a na základe obsahu týchto zmlúv sa príjmy dosiahnuté v zahraničí a tiež odvedená daň buď započítajú alebo vyjmú. Takže ak máte príjem zo zahraničia, je potrebné zistiť si u Vašej účtovníčky, aký druh zmluvy je uzatvorený s krajinou, v ktorej ste pracovali.

 

Zaplatené preddavky na daň z príjmov

Ak majú PO a FO príjmy ako SZČO majú rozdielne preddavkové obdobie. V prípade právnickej osoby môžete do uhradených preddavkov na daň z príjmov zaznamenať všetky preddavky uhradené do termínu na podanie DP, ak ste FO je možné do uhradených preddavkov na daň zarátať iba preddavky uhradené do konca zdaňovacieho obdobia, t.j. 31.12.

 

Poukazujete  2%?

Pokiaľ nechcete darovať 2 %, zaškrtnite okienko o tom, že si neželáte darovať 2%. Pokiaľ chcete 2% z daní darovať (minimálna suma sú 3 EUR) nejakej organizácii, zistite či je táto organizácia zaregistrovaná v registri prijímateľov. Hlavne nezabudnite daň zaplatiť, ak sa tak nestane, potom ju organizácia nemá z čoho dostať J

 

Podpisujte a vkladajte prílohy

Prílohy, ktorými  je potrebné dokladovať všetky skutočnosti o príjmoch zo závislej činnosti, rodné listy, potvrdenia o škole, potvrdenia o vlastných príjmoch manželky/manžela, potvrdenia o výhrach (LOTTO, AUTO…). Nezabudnite podpísať. Všade je potrebné zanechať svoj autogram. Bez Vášho autogramu Vám Vaše daňové priznanie daňový úrad vráti.J

 

Rada nad zlato

Počas roka udržujte všetky dôležité dokumenty, prílohy, bločky a faktúry na jednom mieste a prehľadne. V dnešnej elektronickej ére je tu na tak dôležité úkony aj DOCKitIN. Nainštalujte si našu aplikáciu zdarma, pomohla už stovkám užívateľov.

Náš spokojný klient David si ju nainštaloval minulý rok, keď pri podávaní daňového priznania stratil folder so všetkými dokumentmi a faktúrami. David dnes všetkým odkazuje: “Nechcite vedieť, aký to bol problém. Poučte sa na cudzích chybách.”